- A Paz Através de Uma Tigela de Chá -

Mizu to yu to chakin chasen ni hashi yoji hishaku to kokoro atarashiki yoshi