- A Paz Através de Uma Tigela de Chá -

Temae ni wa omoki o karuku karuki oba omoku atsukau ajiwai o shire