- A Paz Através de Uma Tigela de Chá -

Kyaku ni nari furo no sonouchimirutoki ni haikuzurenankizukai o seyo