- A Paz Através de Uma Tigela de Chá -

Jôzu ni wa suki to kiyô to kô tsumu to kono mittsu sorou hito zo yoku shiru | Rikyû dôka