- A Paz Através de Uma Tigela de Chá -

Keiko towa ichi yori narai ju o shiri ju yori kaeru moto no sono ichi | Rikyû dôka – Poemas didáticos de Rikyû